GROWEVERYDAY

Algemene voorwaarden

OMDAT WIJ graag heldere afspraken maken
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,  dan wel de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Opdrachtnemer: de onderneming The Pure Family, Postbus 371, 2600 AJ, DELFT, tevens handelend onder de naam GROWEVERYDAY.
  • Cursist: de natuurlijke persoon die online/offline namens zichzelf, dan wel de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
  • Cursus: een online en/of offline bijeenkomst, daaronder tevens begrepen coaching, inspiratiesessies en workshops, met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden aan de cursist of coachee.
  • Incompany cursus: een cursus verzorgd aan cursisten werkzaam binnen eenzelfde bedrijf en/of organisatie.
  • Open cursus: een cursus verzorgd aan cursisten werkzaam bij verschillende bedrijven en/of organisaties.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en/of overeenkomsten van GROWEVERYDAY. 2.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 GROWEVERYDAY is gerechtigd om de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Voor zover de voorwaarden gewijzigd worden, zullen zij van toepassing zijn na bekendmaking op de website van GROWEVERYDAY. 2.4 Aanvullingen en/of wijzigingen op de voorwaarden voorgesteld door de opdrachtgever zullen enkel van toepassing zijn, nadat GROWEVERYDAY uitdrukkelijk en schriftelijk met die wijziging en/of aanvulling akkoord is gegaan. 2.5 Bij tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden en de opdrachtovereenkomst en/of offerte prevaleert de tekst van de offerte en/of opdrachtovereenkomst boven de tekst van deze voorwaarden.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot de incompany cursus komt tot stand na een daartoe gedane offerte zijdens GROWEVERYDAY aan opdrachtgever en een schriftelijke bevestiging van de volledige inhoud van die offerte door opdrachtgever. 3.2 De inhoud van de offerte geldt bij een incompany cursus als inhoud van de overeenkomst. Voor zover de opdrachtgever een afwijkend voorstel doet van hetgeen in de offerte vermeld staat, heeft dat te gelden als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte zijdens GROWEVERYDAY. 3.3 De overeenkomst met betrekking tot een open cursus komt tot stand nadat de cursist zich via het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor de cursus, GROWEVERYDAY die de inschrijving middels een opdrachtbevestiging heeft geaccepteerd en de kosten van de cursus door de cursist zijn voldaan. 3.4 De open cursus zal alleen doorgaan op de aangegeven datum nadat een minimumaantal deelnemers zich hebben aangemeld voor de cursus. Indien het minimumaantal deelnemers niet gehaald wordt, zal de cursusdatum verdaagd worden naar een nader te bepalen datum en tijdstip waarbij wel het minimumaantal deelnemers bereikt wordt.

Artikel 4: prijzen / aanbiedingen en geldigheid offerte

4.1 De geldende prijzen staan onder voorbehoud van typefouten weergegeven op de website, brochure, offerte en/of mailing van GROWEVERYDAY. 4.2 De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen of gecommuniceerd. 4.3 De kosten voor het cursusmateriaal zijn in de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. 4.4 GROWEVERYDAY behoudt zich het recht voor om bij aanpassing van het BTW tarief, dan wel onvoorziene omstandigheden de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen. Indien een eventuele prijsstijging meer dan 5% zal bedragen, dan heeft de opdrachtgever die een natuurlijke persoon is de bevoegdheid om de cursus kosteloos te annuleren. 4.5 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn 3 maanden geldig, tenzij partijen daaromtrent andersluidende afspraken hebben gemaakt.

Artikel 5: betaling

5.1 Na de totstandkoming van een overeenkomst voor een incompany cursus zal GROWEVERYDAY aan de opdrachtgever een factuur doen toekomen met een betaaltermijn van 14 dagen. Indien de datum van een incompany cursus korter is dan 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst behoudt GROWEVERYDAY zich het recht voor om een afwijkende betalingsafspraak te maken met de opdrachtgever. 5.2 Voor zover de opdrachtgever de factuur niet heeft voldaan, behoudt GROWEVERYDAY zich het recht voor om haar verplichting tot nakoming op te schorten en de door haar eventuele geleden schade als gevolg van die opschorting op de opdrachtgever te verhalen. 5.3 De factuur i.v.m. de open inschrijving wordt direct bij inschrijving aan de opdrachtgever of cursist toegezonden en dient binnen 14 dagen voldaan te worden. GROWEVERYDAY behoudt zich het recht voor om de gereserveerde plaats voor een open cursus aan derden te verkopen, indien de cursist en/of de opdrachtgever de factuur niet tijdig heeft/hebben voldaan. 5.4 De factuur voor coaching wordt na de prestatie door GROWEVERYDAY aan de opdrachtgever toegezonden en heeft een betalingstermijn van 14 dagen. 5.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de aangegeven betalingstermijn betaalt, zal hij van rechtswege in verzuim geraken zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Voor alle facturen geldt dat bij niet tijdige betaling de opdrachtgever direct zonder nadere aankondiging en/of aanmaning een contractuele boete is verschuldigd van 15% over de hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Artikel 6: annulering en vervanging docent door GROWEVERYDAY

6.1 GROWEVERYDAY behoudt zich het recht voor om de cursus en daarmede de overeenkomst te allen tijde te annuleren. Indien GROWEVERYDAY daartoe voornemens is, zal zij opdrachtgever niet later dan 24 uur voor de cursus van de annulering op de hoogte stellen. Het voormelde laat onverlet het recht van GROWEVERYDAY om bij onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen ziekte van een docent, overmacht en andere niet aan GROWEVERYDAY toe te rekenen omstandigheden, de cursusdag binnen 24 uur voor de cursus te annuleren. 6.2 In geval van annulering door GROWEVERYDAY ongeacht de reden daarvan heeft de cursist geen recht op schadevergoeding. 6.3 Bij annulering door GROWEVERYDAY zal zij aan de opdrachtgever de betaalde kosten restitueren binnen 30 dagen na annulering, tenzij GROWEVERYDAY besluit een andere datum voor de cursus aan opdrachtgever aan te bieden. Het aanbieden van een andere cursusdag kan alsdan gezien worden als een correcte nakoming door GROWEVERYDAY. 6.4 GROWEVERYDAY behoudt zich het recht voor om een ingeplande docent of trainer belast met de uitvoering van de overeenkomst te vervangen door een andere docent, dan wel trainer.

Artikel 7: annulering door opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever is gerechtigd om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen. 7.2 Bij beëindiging van de opdracht voordat de opdracht is voltooid is de opdrachtgever naast de gemaakte kosten, tevens een redelijk deel dan wel het volledig loon verschuldigd, indien de annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus plaatsvindt. Bij annuleringen tot 4 weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever enkel de administratiekosten verschuldigd van € 100. 7.3 Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang geldt het navolgende:
  • Bij annulering binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training, is de opdrachtgever 25% van het cursusgeld verschuldigd;
  •  Bij annulering binnen 2 weken, maar uiterlijk tot 1 week voor aanvang van de opleiding/cursus/training is opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de opdrachtgever 100% van het cursusgeld verschuldigd.
7.4 Onder annuleren wordt verstaan: afmelden wegen ziekte, afmelden zonder reden en/of niet verschijnen op de cursus. 7.5 Voor zover de opdrachtgever de cursus wenst te verplaatsen, is dat enkel toegestaan met instemming van GROWEVERYDAY. Bij het wijzigen van de cursusdatum behoudt GROWEVERYDAY zich het recht voor om te allen tijde een extra vergoeding te verlangen van maximaal 50% van het cursusgeld, dan wel te verlangen dat opdrachtgever de extra kosten betaalt , die als gevolg van de verplaatsing worden gemaakt door GROWEVERYDAY. 7.6 Voor zover de cursist niet aanwezig kan zijn en voor hem/haar een vervanger aangesteld kan worden, mag de opdrachtgever tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus een naamswijziging doorgeven. De aanvankelijke opdrachtgever blijft ondanks de naamswijziging verplichting om het cursusgeld te voldoen. 7.7 Annuleringen en/of wijzigingen kunnen door de opdrachtgever doorgegeven worden via het e-mailadres contact@groweveryday.life.

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 GROWEVERDAY is niet aansprakelijk voor enige schade, direct danwel indirect voortvloeiende uit de contractuele relatie tussen partijen, daaronder tevens begrepen schade voortvloeiende uit de annulering van de overeenkomst door GROWEVERYDAY. 8.2 Voor zover GROWEVERYDAY aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, dan wel beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door GROWEVERYDAY gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 9: intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom m.b.t. het cursusmateriaal, de cursus, overige teksten en afbeeldingen die tijdens de cursus worden afgebeeld en overige werken berust bij GROWEVERYDAY, tenzij de rechten bij derden berusten. 9.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van GROWEVERYDAY delen of gedeeltes uit de verstrekte werken (gedeeltelijk) te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen. 9.3 Bij overtreding van artikel 9.2 verbeurt de opdrachtgever per overtreding direct een boete van € 25.000 en € 1.000 per dag met een maximum van € 25.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 10: vertrouwelijkheid

10.1 Het is de cursist en de opdrachtgever niet toegestaan, zowel gedurende de cursus als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededeling te doen aan derden van vertrouwelijke en privacygevoelige informatie afkomstig van medecursisten 10.2 Het is de cursist tevens verboden om documenten of andere gegevens die hij heeft verkregen in het kader van de cursus en waarvan de intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan GROWEVERYDAY  na afloop van de cursus, zonder voorafgaande toestemming van GROWEVERYDAY openbaar te maken, daaronder tevens begrepen te verveelvoudigen.

Artikel 11: klachtplicht

11.1 Voor zover de opdrachtgever meent schade te hebben geleden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, dient hij zijn klacht binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming aan GROWEVERYDAY te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen aanspraak kan maken op de schade voortvloeiende uit die tekortkoming.

Artikel 12: overige bepalingen

12.1 Voor zover een beding uit de voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bedingen op de overeenkomst van toepassing blijven. 12.2 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede bedongen voor de aan GROWEVERYDAY verbonden personen en de in hun opdracht werkzame derden. 12.3 Voor zover GROWEVERYDAY een huishoudelijk reglement hanteert, stemt de opdrachtgever met de inhoud ervan in, zodra de opdrachtgever deelneemt aan de cursus. 12.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om de cursus vast te leggen op een duurzaam gegevensdrager c.q. telefoon. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de opdrachtgever direct een boete van € 10.000 per overtreding.

Artikel 13: toepasselijk recht

13.1 Op alle offertes en overeenkomsten van GROWEVERYDAY is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. De onderhavige voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 53040406. Download hier de algemene voorwaarden als pdf.
Overige documentatie
Vragen over de algemene voorwaarden?

Laat het ons weten

Heb jij vragen over de algemene voorwaarden? Neem contact op via het formulier hieronder of stuur ons een mailtje contact@groweveryday.life.

Sheraz Kazmi, oprichter en work-life designer