GROWEVERYDAY - Worklife design en persoonlijk leiderschap
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

OMDAT WIJ graag heldere afspraken maken
INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. GROWEVERYDAY: (wij-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over onze organisatie;
 2. Wederpartij: (jij-vorm) dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst. Als Wederpartij kan je verschillende hoedanigheden bezitten, namelijk:
  1. Opdrachtgever: Jij bent een natuurlijke of rechtspersoon die aan ons opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training, advies of aanverwante werkzaamheden;
  2. Consument: je wordt aangemerkt als een Consument op het moment dat je handelt uit naam van jezelf, en dus niet namens een beroep of bedrijf;
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden;
 4. Partij(en): Wederpartij en GROWEVERYDAY samen of ieder als individuele contractspartij;
 5. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of post;
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Dienst(en): alle werkzaamheden verricht door GROWEVERYDAY waartoe door Wederpartij de opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht van Wederpartij, een en ander in de ruimste zin van het woord;
 8. Overeenkomst: elke afspraak tussen ons gezamenlijk tot het verlenen van Diensten door ons als opdrachtnemer ten behoeve van jou;
 9. Interventie: een online of offline training, traject, coaching, (strategisch) advies, op het gebied van cultuur en gedrag voor individuen, teams en organisaties (inclusief voorbereiding en nazorg).

Artikel 2 – GROWEVERYDAY

Naam bedrijf: MiU Marketing
Handelsnaam: GROWEVERYDAY
Postadres: Postbus 37
Postcode en vestigingsplaats: 2600 AJ te Delft
KvK nummer: 53040406

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen* van GROWEVERYDAY en voor iedere Overeenkomst tussen GROWEVERYDAY en Wederpartij.
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo’n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan, zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos (digitaal) naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog mogen vragen je aan deze algemene voorwaarden te houden.
 6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 8. Jij en/of de Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en op tijd aan ons worden verstrekt. Gebeurt dit niet (of niet op tijd)? Dan hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortkomende extra kosten volgens onze gebruikelijke tarieven aan jou en/of de Deelnemer in rekening te brengen. De gevolgen van een niet of te laat aanleveren van noodzakelijke gegevens komt dan ook voor je eigen rekening en risico.
 9. Ben jij een Opdrachtgever die handelt in bedrijf of beroep? Dan ben jij er verantwoordelijk voor dat de Deelnemer de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden nakomt. De verplichtingen voor jou gelden dan ook onverkort voor de door jou aangewezen/aangemelde Deelnemer, voor zover dat redelijk is.
 10. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
 11. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten. Dit betekent dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij Schriftelijk anders door ons is aangegeven. Wij zijn slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door jou binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan ons is bevestigd.
 2. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld.
 3. We omschrijven al onze Diensten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Diensten of digitale inhoud. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
 2. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier zo snel mogelijk en Schriftelijk van op de hoogte.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
 4. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo goed mogelijk proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons ingeschatte (op)levertermijn.
 5. Heb je een Dienst online besteld, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaardt, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor Consumenten

 1. Je kunt als Consument een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld een online aankoop) zonder reden ontbinden, en dus beëindigen, binnen 14 (veertien) dagen.
 2. Deze termijn van 14 (veertien) dagen (ook wel de bedenktijd genoemd) begint te lopen op de dag dat we een Overeenkomst sluiten.
 3. Ben jij geen Consument? Dan geldt het herroepingsrecht helaas niet.
 4. Ten aanzien van de volgende Diensten kan het herroepingsrecht worden uitgesloten, het gaat daarbij om:
  1. Diensten die gevoelig zijn voor prijsschommelingen waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Dienstenovereenkomsten als deze al volledig zijn uitgevoerd, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke toestemming; en
   2. je hebt verklaard dat je herroepingsrecht vervalt als wij de Overeenkomst volledig hebben uitgevoerd;
  3. Diensten die volgens jouw bijzondere wensen/specificaties zijn verricht en dus duidelijk voor één persoon zijn bestemd.
  4. De levering van ‘losse’ digitale inhoud (dus niet op een materiële drager). Dit geldt alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
   2. je hebt verklaard dat je hiermee je herroepingsrecht verliest.
 5. Als jij hebt ingestemd met het van start gaan van de dienst binnen de bedenktijd van 14 (veertien) dagen en de Overeenkomst tóch wilt herroepen, terwijl jij al deels gebruik hebt gemaakt van onze Diensten, ben je verplicht de kosten te dragen van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.

Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren herroepingsrecht 

 1. Geven wij jou niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht? Dan is de bedenktijd niet 14 (veertien) dagen, maar nog 12 (twaalf) maanden langer.
 2. Als wij de informatie uit lid 1 binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de bedenktijd toch nog verstrekken, dan geldt vanaf de dag moment waarop jij deze informatie van ons hebt gekregen, een bedenktijd van 30 (dertig) dagen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door jou als Consument 

 1. Indien jij, als Consument, gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan dien je ons daar zo snel mogelijk over te informeren. Dit doe je door een e-mail te sturen naar contact@grow-everyday.life waarin je aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en via welke gegevens jij te bereiken bent.
 2. Met het uitoefenen van het herroepingsrecht wordt niet bedoeld verplaatsing en annulering in de zin van artikelen 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.
 3. Het risico en de bewijslast voor het juist en het tijdig gebruik maken van het herroepingsrecht ligt bij jou. Dit betekent dat jij zelf moet kunnen aantonen dat je dit op tijd en op de juiste manier hebt gedaan. Kun je niet (op tijd) bewijzen dat je dit hebt gedaan? Dan kunnen wij weigeren jou het geld terug te geven.

Artikel 9 – Wijziging data Interventie

 1. In het geval dat door omstandigheden een (onderdeel van de) Interventie onverhoopt geen doorgang kan vinden, zullen wij trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) Interventie c.q. een vervangend deel op een andere datum.
 2. In het geval dat een vervangend(e) Interventie niet mogelijk is en wij de Interventie geen doorgang laten vinden, dan zullen wij het inschrijfgeld restitueren aan de betreffende Deelnemer of Wederpartij. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt ook plaats als de Deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de Interventie.
 3. Wij behouden ons het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door andere bekwame trainers of sprekers, zonder enig recht op ontbinding of schadevergoeding van welke soort dan ook door de Deelnemer of Wederpartij.
 4. Aan informatie op de website en andere (online) platforms en media waarop/waarin uitingen van GROWEVERYDAY staan vermeld aangaande Interventies kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Wij behouden ons het recht voor onze Interventies ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de Deelnemer in te lichten en zonder dat daarmee door de Deelnemer een recht van ontbinding of schadevergoeding van welke soort dan ook toekomt.
 6. Wij behouden ons het recht voor de locatie en/of het tijdstip van de Interventie te veranderen, deze op te schorten of deze geen doorgang te laten vinden indien er sprake is van onvoldoende belangstelling/inschrijvingen. Van dat laatste is sprake, wanneer daar naar ons oordeel sprake van is. Dit kan per Interventie verschillen en we zullen hier zo snel als mogelijk een bericht van uitdoen.
 7. De locatie waar de Interventie plaatsvindt kan worden gewijzigd als de omstandigheden daarom vragen. Een fysieke locatie kan worden verplaatst naar een virtual classroom. Wij streven er naar jou en Deelnemer hier 1 (één) week voorafgaand aan de Interventie over te informeren. Bij bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden overschreden. In dat geval streven wij ernaar jou en Deelnemer hier 24 (vierentwintig) uur voorafgaand aan de Interventie over te informeren. Aan een wijziging van locatie kunnen geen rechten worden ontleend en een wijziging van locatie doet geen afbreuk aan het leveren van de Dienst. Ontbinding en/of schadevergoeding, van welke soort dan ook, ligt hierbij niet in de rede.
 8. Tot 14 dagen voor aanvang van een Interventie kan de Deelnemer de inschrijving kosteloos verplaatsen als de Interventie ook op een alternatieve/andere datum wordt aangeboden. Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de Interventie zal 100 EUR (honderd euro) excl. btw in rekening worden gebracht. De factuurdatum en betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur blijven van kracht.

Artikel 10 – Verplaatsing en annulering 

 1. Jij en/of Deelnemer kan tot 72 uur van tevoren in overleg met ons het moment van de Interventie verplaatsen. Wij zijn niet verplicht om hier mee in te stemmen en kunnen jou en/of de Deelnemer eraan houden om op het oorspronkelijke moment de Interventie te volgen/hieraan deel te nemen.
 2. Jij en/of Deelnemer zijn gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen.
 3. In het geval dat jij en/of Deelnemer binnen 4 (vier) weken voor aanvang van de Interventie de Overeenkomst/Interventie afzegt (annuleert) voordat deze is voltooid, dan ben jij naast de gemaakte kosten, ook een redelijk deel dan wel het volledige loon verschuldigd. Wil jij de Overeenkomst/Interventie eerder dan 4 (vier) weken voor aanvang van de Interventie annuleren? Dan ben jij enkel de administratiekosten verschuldigd van 100 EUR (honderd euro) per Interventie.
 4. In het geval dat jij en/of Deelnemer binnen 4 (vier) weken maar tot uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Interventie de Overeenkomst/Interventie afzegt (annuleert), dan ben jij 25% (vijfentwintig procent) van het tussen ons overeengekomen bedrag voor de Overeenkomst/Interventie verschuldigd.
 5. In het geval dat jij en/of Deelnemer binnen 2 (twee) weken maar tot uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de Interventie de Overeenkomst/Interventie afzegt (annuleert), dan ben jij 50% (vijftig procent) van het cursusgeld verschuldigd.
 6. In het geval dat jij en/of Deelnemer binnen 1 (één) week voor aanvang van de Interventie de Overeenkomst/Interventie afzegt (annuleert), dan ben jij 100% (honderd procent) van het cursusgeld verschuldigd.

Artikel 11 – Beëindiging van de Overeenkomst door ons

 1. Als jij en/of Deelnemer een of meer van jouw/zijn verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, jij en/of Deelnemer de Interventie op welke wijze dan ook verstoort, je failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en rente(s) van jou te vorderen.
 2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.
 3. De Overeenkomst tussen ons kan Schriftelijk worden opgezegd. Daarbij geldt een opzegtermijn van 1 (één) maand in het eerste loopjaar van de Overeenkomst, en 2 (twee) maanden in het tweede loopjaar van de Overeenkomst. Vanaf het derde loopjaar geldt een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

Als jij een Consument bent, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:

 1. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw). In aanvulling daarop zal de totale vergoeding van de schade door ons in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 2. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
 3. Is de ontstane schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.

Als jij met ons handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 2. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld (dus in de gevallen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid), dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Om deze redelijke kosten te bepalen wordt er een vergelijking gemaakt tussen de situatie zoals die is en de situatie waarin de schadelijdende partij zou verkeren in het hypothetische geval dat er geen schadeveroorzakende gebeurtenis is geweest. De kosten die gemaakt moeten worden om deze twee situaties (de situatie waarin schade is geleden en de hypothetische situatie waarin geen schade is geleden) zo dicht mogelijk op elkaar te laten lijken, noemen we ‘vervangende schade’. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
  2. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
  3. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.
 3. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld (dus in de gevallen dat er sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid), dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
 4. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 5. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
 6. Als voor de uitvoering van de Overeenkomst in overleg tussen ons gezamenlijk een Derde is ingeschakeld, zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze Derde.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument bent of niet:

 1. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen garantie, verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid ten aanzien van de/voor de besluitvorming door de Wederpartij en/of de Deelnemer. Iedere Deelnemer en/of Wederpartij blijft te allen tijde zelf (en als enige) verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij maakt, al zijn of haar handelen maar ook zijn of haar nalaten, ook na het volgen van een Interventie. Wederpartij vrijwaart GROWEVERYDAY voor aanspraken in dit verlengde.
 2. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.

Artikel 13 – Overmacht 

 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van ‘overmacht’ mee bedoeld. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
 • wanprestaties van of overmachtssituaties bij toeleveranciers of andere Derden;
 • onvoldoende belangstelling/inschrijving voor Interventies;
 • (stroom)storingen;
 • computervirussen;
 • cyberaanvallen
 • extreme weersomstandigheden;
 • brand(gevaar);
 • (dreigend) oorlogsgevaar;
 • pandemieën;
 • epidemieën;
 • quarantaines;
 • ziekteverzuim (van medewerkers en/of door ons ingeschakelde Derden);
 • stakingen;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • maatregelen van overheidswege;
 • het defect gaan van rijwielen of apparatuur;

In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.

 1. Als zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 14 – Honorarium/Prijzen 

 1. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
 2. Wij mogen halfjaarlijks een inflatiecorrectie toepassen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behouden ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dit mogen wij doen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Wij hebben daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid bedoel werd. In dat geval heb jij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Wij zullen een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan jou mededelen.
 5. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruik te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 15 – Betaling en facturering 

 1. Je dient de door jou verschuldigde bedragen binnen 14 (dertig) dagen na de factuurdatum te voldoen. Dit, tenzij wij samen iets anders hebben afgesproken in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
 2. Als de factuur korter dan 14 (dertig) dagen voorafgaand aan de Interventie door ons aan jou wordt verzonden, draag jij er zorg voor dat onmiddellijk wordt betaald, maar in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de Interventie plaatsvindt.
 3. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen.
 4. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar eerst op. Je krijgt vervolgens 7 (zeven), of 14 (veertien) ingeval je een Consument bent, extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet ‘in verzuim’. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
 5. Indien jij de deelnamekosten of enig ander aan GROWEVERYDAY verschuldigd bedrag niet (geheel) voor aanvang van de Interventie hebt voldaan, dan zijn wij gerechtigd, na Schriftelijke of mondelinge aanzegging jou de toegang tot de Interventie te ontzeggen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In zo’n geval blijf jij als Wederpartij gehouden de volledige deelnamekosten c.q. het honorarium, alsmede alle overige aan ons verschuldigde kosten volledig te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de Interventie en/of de beëindiging van de Overeenkomst.
 6. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP van jou, dan zijn onze vorderingen op jou, en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij direct betaling van jou mogen vorderen als dit het geval is.
 7. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Is dat voldaan, dan strekken de betalingen van jou op de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ongeacht of jij bijvoorbeeld aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 – Klachten

 1. Wil jij of Deelnemer een klacht indienen over een gebrek aan onze Dienst en/of Interventie? Laat het ons dan uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je dit uiterlijk 48 (achtenveertig) uur na het eindigen van de Interventie waarop de klacht ziet laten weten. Dan Dit doe je door een e-mail te sturen naar contact@groweveryday.life waarin je aangeeft waar de klacht over gaat en hoe wij jou kunnen bereiken. Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
 2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde maand indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat onze Dienst en/of Interventie voldoet aan de Overeenkomst.
 3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Een klacht zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort als jij handelt in de uitoefening van jouw beroep of bedrijf. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

Artikel 17 – Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten ‘goederenrechtelijke werking’.

Artikel 18 – Meerwerk

 1. Als wij op eigen of jouw verzoek, met jouw voorafgaande Schriftelijke instemming, werk verrichten dat buiten de oorspronkelijke Overeenkomst valt, dan dien jij de vergoeding daarvoor te betalen. Deze vergoeding is op basis van de bij ons gebruikelijke tarieven. Desalniettemin ben je nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kun je ons altijd vragen om voor deze extra werkzaamheden een aparte Schriftelijke Overeenkomst op te stellen. Dat is geen probleem!
 2. Je gaat ermee akkoord dat door werkzaamheden of prestaties zoals hierboven bedoeld (meerwerk), de eerder overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Als we voor onze dienstverlening een vast bedrag hebben afgesproken, dan zullen we je altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 19 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
 2. Alle door ons aan jou en/of Deelnemer verstrekte Diensten en het door ons aan jou en/of Deelnemer verstrekte online en offline materiaal (bijvoorbeeld hand-outs, video’s, audio, stukken, testen, presentaties, readers, rapporten, modellen en/of oefenmateriaal) dat wij inzetten voor het uitvoeren van de Dienst zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou en/of Deelnemer. Jij en Deelnemer mogen de door ons verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit is alleen anders als wij daar onze uitdrukkelijke, voorafgaande en Schriftelijke toestemming voor hebben gegeven, of als deze toestemming voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.
 3. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
 4. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie, tenzij wij Schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
 6. Als jij of Deelnemer in strijd met dit artikel handelt, dan ben jij een direct opeisbare boete ter hoogte van driemaal het bedrag dat wij voor de Overeenkomst hebben afgesproken verschuldigd. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

Artikel 20 – Beheer

 1. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in de technische faciliteiten van onze Diensten. Bijvoorbeeld onze website.
 2. Je dient je bij het gebruik van onze technische faciliteiten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Jij bent steeds verantwoordelijk voor ieder (onbevoegd) gebruik dat voortkomt uit jouw gebruiks- en/of toegangsrechten. Je dient onbevoegd gebruik dan ook te voorkomen door passende en redelijke maatregelen te treffen. Het is aan jou niet toegestaan om de gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden.
 4. Je verklaart onze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van onze Diensten altijd op te volgen.
 5. Als we dat nodig vinden, dan mogen we technische Diensten onderbreken of verwijderen als deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaken. We mogen die Diensten blokkeren of andere maatregelen treffen zonder jou daarover in te lichten. Daarbij vervalt jouw recht op schadevergoeding of compensatie.

Artikel 21 – Geheimhouding 

 1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
 2. Het is jou en/of Deelnemer verboden alles wat in een Interventie is geleerd bekend te maken aan Derden. Jij en Deelnemer zijn zich ervan bewust dat alles wat in een Interventie is geleerd bedoeld is voor eigen gebruik.
 3. Wij zullen aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de Interventies tenzij Deelnemer hiervoor Schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 4. Als wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om vertrouwelijk informatie aan Derden te verstrekken, dan zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van de schade die door deze verstrekking wordt geleden.
 5. Houd jij je niet aan lid 1 van deze bepaling? Dan ben je ons, ongeacht of de overtreding aan jou kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, een direct opeisbare boete van 10.000 EUR (tienduizend) euro als jij handelt in bedrijf en beroep en 5.000 EUR (vijfduizend) euro als jij Consument bent, verschuldigd voor elke overtreding. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denken aan ons recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Meerdere opdrachtnemers

 1. Wil je een zelfde soort opdracht tegelijkertijd door meerdere partijen, waaronder ons, laten uitvoeren? Dan moet je dit aan alle partijen melden.
 2. Heb je een zelfde soort opdracht al eerder aan een andere partij gegeven en wil je de opdracht nu door ons laten uitvoeren? Dan moet je ons melden aan wie je de opdracht eerder hebt gegeven en ook waarom je de opdracht opnieuw laat uitvoeren.

Artikel 23 – Verrekening en opschorting

 1. Je hebt geen recht op opschorting of verrekening als jij handelt in naam van beroep of bedrijf. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat jij altijd gehouden bent jouw verplichtingen aan ons na te komen, ook als wij onze verplichtingen aan jou even niet kunnen nakomen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit de regio waar GROWEVERYDAY is gevestigd er uitspraken over doen.

Artikel 25 – Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de bedoeling hebben om na beëindiging van de Overeenkomst nog steeds te gelden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het artikel met betrekking tot de aansprakelijkheid, geheimhouding, survival en het toepasselijk recht, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd gelden.

Artikel 26 – Wijziging of aanvulling

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
 3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren, of onze Overeenkomst ontbinden als jij een Consument bent.

De onderhavige voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 53040406. Download hier de algemene voorwaarden als pdf.

Overige documentatie
Vragen over de algemene voorwaarden?

Laat het ons weten

Heb jij vragen over de algemene voorwaarden? Neem contact op via het formulier hieronder of stuur ons een mailtje contact@groweveryday.life.

Batul Kazmi, oprichter en bevlogen verbinder